ประกาศ : > ขอเชิญ อปท. / เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ลงทะเบียนการรายงานการดำเนินงานตาม มาตรา 80 ทางอิเล็กทรอนิคส์>>>>ค่านิยมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม>> "รวมน้ำใจ ใฝ่คุณธรรม นำสู่ความเป็นเลิศ"

ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่
ผอ.สสภ.10
นางสิริวรรณา เดชวิถี
ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10

แผนปฏิบัติราชการ ปี 2558 สำมะโนขยะ ปี 2558
Roadmap ศูนย์ช่วยเหลือทางกฎหมาย
เมืองสวยใส มาตรา 80
บริการห้องปฏิบัติการ มาตรฐานการให้บริการ
หลักเกณฑ์การทำแผนปฏิบัติการฯ คู่มือปฏิบัติงาน ปี 2557
แบบสอบถามจัดซื้อจัดจ้าง นโยบายรัฐมนตรีกระทรวงฯ 16 ก.ย. 57
บริการห้องสมุด
ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 เพียงใด
  

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

13 font thai ศูนย์บริการประชาชน มติ ครม. แจ้งเรื่องร้องเรียน จองบ้านพักอุทยาน IPA e-Project KPI Mail.go.th สารบัญอิเล็กทรอนิกส์ Conference easyweb แบบสำรวจผู้ใช้บริการเว็บไซต์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เกี่ยวกับหน่วยงาน
เอกสาร / บทความ
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
Link หน่วยงาน
๐ หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องโดยตรง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ :
Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 Regional Environment Office 10
283 ถนนกลางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0 4324 6772-3 โทรสาร 0 4323 6107
e-mail : reo10.org@mnre.mail.go.th , webmaster : reo10.it@esanenvi.com

Valid CSS! Valid CSS!