ค้นหาขั้นสูง

 
            สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (ขอนแก่น) ได้ดำเนินโครงการเมืองสวยไร้มลพิษ (Clean and Green City) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ลุ่มน้ำชีตอนบน (กาฬสินธุ์, ขอนแก่น, ชัยภูมิ, มหาสารคาม, หนองบัวลำภู) มีรูปแบบในการจัดการขยะมูลฝอย ของเสียอันตรายชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อให้ถูกหลักสุขาภิบาล เพื่อให้ท้องถิ่นสามารถกำหนดแนวทาง วิธีการ และรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย ของเสียอันตรายจากชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ ในพื้นที่ของท่านได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักวิชาการ และเพื่อพัฒนาเป็นเมืองต้นแบบในอนาคต ในการนี้ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 จึงได้กำหนดจัดประชุมสัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมายในพื้นที่ลุ่มน้ำชีตอนบน ทั้ง 5 จังหวัด โดยมีกำหนดการและสถานที่จัดประชุมดังนี้
            วันที่ 21 มกราคม 2557 จังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมพรพิรุณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
            วันที่ 24 มกราคม 2557จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น
            วันที่ 28 มกราคม 2557 จังหวัดหนองบัวลำภู ณ ห้องภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู
            วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุม 4/1 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
            จังหวัดชัยภูมิ ยังไม่ได้กำหนดวันและสถานที่