ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่
โครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ำ และโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินีฯ
 
 
 
พื้นที่เป้าหมายการปลูกป่าตามโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ำฯ ประจำปี พ.ศ. 2556
(เป็นพื้นที่รวมของหน่วยงานในสังกัด กระทรวงมหาดไทย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)
 
Module จังหวัด มท. อส. ปม. ทช. เป้าหมาย(ไร่)

Module A 0
(8 ลุ่มน้ำหลัก)

1. เชียงราย 3,586 24,360 2,200 - 30,146
2. เชียงใหม่ 1,220 8,386 4,100 - 13,706
3. พะเยา 1,547 18,150 800 - 20,497
4. น่าน 2,283 9,180 4,556 - 16,019
5. แพร่ 1,716 5,000 8,660 - 15,376
6. แม่ฮ่องสอน 350 13,022 1,064 - 14,436
7. ลำปาง 650 24,102 9,218 - 33,970
8. ลำพูน 250 560 - - 810
9. ตาก 1,029 10,540 10,000 - 21,569
10. อุตรดิตถ์ 550 1,118 8,000 - 9,668
11. สุโขทัย 371 300 3,426 - 4,097
12. พิษณุโลก 360 6,700 - - 7,060
13. กำแพงเพชร 220 6,665 170 - 7,055
14. พิจิตร 40 - - - 40
15. เพชรบูรณ์ 440 21,920 3,000 - 25,360
16. นครสวรรค์ - 2,000 1,440 - 3,440
17. ชัยภูมิ 320 5,200 1,000 - 6,520
18. นครราชสีมา 640 1,730 - - 2,370
19. เลย 331 3,000 3,000 - 6,331
20. อุทัยธานี 6,948 2,000 1,025 - 9,973
21. ชัยนาท 436 - - - 436
22. สิงห์บุรี - - - - -
23. อ่างทอง - - - - -
24. อยุธยา 102 - - - 102
25. ลพบุรี 330 1,949 - - 2,279
26. สระบุรี 250 - 295 - 545
27. นครปฐม 140 - - - 140
28. สุพรรณบุรี 200 200 440 - 840
29. กาญจนบุรี 1,710 4,468 760 - 6,938
30. ราชบุรี 250 1,200 126 - 1,576
31. ปทุมธานี - - - - -
32. นครนายก 80 - - - 80
33. ฉะเชิงเทรา 55 - - - 55
34. สมุทรปราการ - - - - -
35. นนทบุรี - - - - -
36. สมุทรสาคร 40 - - - 40
37. กรุงเทพมหานคร - - - - -
รวม Module A 0 (37 จังหวัด / 8 ลุ่มน้ำ) 26,444 171,750 63,280 - 261,474
 
Module จังหวัด มท. อส. ปม. ทช. เป้าหมาย(ไร่)

Module B 0
(17 ลุ่มน้ำหลัก)

38. อุดรธานี 400 1,224 760 - 2,384
39. อุบลราชธานี 650 - 1,573 - 2,223
40. ขอนแก่น 520 600 365 - 1,485
41. บุรีรัมย์ 47 1,000 - - 1,047
42. สกลนคร 3,000 2,000 1,664 - 6,664
43. ศรีสะเกษ 450 - - - 450
44. ร้อยเอ็ด 345 500 200 - 1,045
45. สุรินทร์ 500 - - - 500
46. สระแก้ว 230 1,000 500 - 1,730
47. กาฬสินธุ์ 360 850 244 - 1,454
48. นครพนม 240 - 2,889 - 3,129
49. มหาสารคาม 5,222 - 719 - 5,941
50. มุกดาหาร 486 550 280 - 1,316
51. บึงกาฬ 149 700 1,000 - 1,849
52. ยโสธร 225 - 200 - 425
53. หนองบัวลำภู 120 226 - - 346
54. อำนาจเจริญ 250 - 714 - 964
55. หนองคาย 180 - 1,000 - 1,180
56. ปราจีนบุรี 20 300 - - 320
57. สมุทรสงคราม 50 - - - 50
58. ชลบุรี 220 - 50 - 270
59. ระยอง 240 - 1,679 135 2,054
60. จันทบุรี 421 - 1,367 1,888 3,676
61. ตราด 657 - 516 110 1,283
62. เพชรบุรี 240 10,000 - 150 10,390
63. ประจวบคีรีขันธ์ 2,180 9,300 - 501 11,981
64. สุราษฎร์ธานี 900 - - - 900
65. ชุมพร 300 - - 818 1,118
66. นครศรีธรรมราช 460 - - 2,188 2,648
67. ตรัง 243 - - 434 677
68. สงขลา 400 - - 23 423
69. กระบี่ - - - 341 341
70. พังงา 160 - - 128 288
71. พัทลุง 220 - - - 220
72. ระนอง 200 - - 1,200 1,400
73. ภูเก็ต - - - - -
74. สตูล 150 - - 686 836
75. ยะลา - - - - -
76. ปัตตานี - - - - -
77. นราธิวาส - - 1,000 - 1,000
รวม Module B 0 (40 จังหวัด / 17 ลุ่มน้ำ) 20,435 28,250 16,720 8,602 74,007
รวม Module A 0 และ Module B 0
(77 จังหวัด / 25 ลุ่มน้ำ)
46,879 200,000 80,000 8,602 335,481

 

 
 
  แบบสำรวจและคัดเลือกพื้นที่ปลูกป่า (รายแปลง)
  แบบสรุปพื้นที่ปลูกป่า
  แบบแจ้งแผนปฏิบัติ / แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ำและโครงการประชาอาสาปลูกป่าฯ
  คู่มือปฏิบัติงานโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ำและโครงการประชาอาสาปลูกป่าฯ ปี พ.ศ. 2556
  แผนปฏิบัติโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ำและโครงการประชาอาสาปลูกป่าฯ ปี พ.ศ.2556
  แผนแม่บทการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าและระบบนิเวศ (25 ลุ่มน้ำ)
   

 

 

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล องค์การจัดการน้ำเสีย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ องค์การสวนสัตว์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน)

หน้าหลัก

เกี่ยวกับกระทรวง
• ประวัติความเป็นมา
• ผู้บริหารระดับสูง
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ
• โครงสร้างองค์กร
• ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ
• ตราสัญลักษญ์
• แผนที่ตั้งกระทรวง
• แผนผังเว็บไซต์

ข่าวสารกระทรวง
• แวดวงข่าว
• ข่าวตรวจราชการ
• แถลงข่าวกระทรวง
• ข่าวประชาสัมพันธ์
• ข่าวสมัครงาน
• ข่าวเด่น ทส.
• ประกาศกระทรวง
• ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
• ประกาศราคากลางจัดซื้อ-จัดจ้าง
• สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง

บริการประชาชน
• นามสงเคราะห์
• ศูนย์บริการร่วม ทส.
• ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สป.ทส.
• แบบฟอร์มดาวน์โหลด
• ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลศูนย์บริการร่วม
• ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
• กระดานสนทนา

สาระน่ารู้ ทส.
• เอกสารเผยแพร่
• ผลงานวิจัย บทความ
• กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ
• จดหมายข่าว ทส.
• คูมือการใช้งานระบบใน สป.ทส.

ลิงค์เว็บไซต์หน่วยงาน
• ส่วนกลาง
• ส่วนภูมิภาค
• หน่วยงานระดับกรม/องค์การมหาชน
และรัฐวิสาหกิจ

• ลิงค์เว็บไซต์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์และการปฏิเสธความรับผิด | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายความปลอดภัย
© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่อยู่ อาคารกรมควบคุมมลพิษ เลขที่ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2278-8500 โทรสาร 0-2298-5735
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ webmaster@mnre.mail.go.th
Level Triple-A conformance,W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!