หน้าหลัก > โครงการดำเนินงาน > โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2555
โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2555

โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ จังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๕๕ ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

...........................................................................
๑. หลักการและเหตุผล
             สืบเนื่องมาจากการเสด็จไปทรงตรวจเยี่ยมราษฎรเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน "โครงการฟื้นฟู เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวผู้ประสบภัยพิบัติในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” ในพื้นที่น้ำท่วมวิกฤติ ๖ จังหวัด อันได้แก่ จังหวัดปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท และสุพรรณบุรี ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ โดยนักเรียนในพื้นที่ดังกล่าวได้นำผลงานสิ่งประดิษฐ์ จากวัสดุเหลือใช้มาจัดแสดง ซึ่งพระองค์ทรงชื่นชมและมีพระดำริว่าควรดำเนินการขยายผลเพื่อให้เกิดการนำวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือนมาสร้างสรรค์เป็นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ อันเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือใช้ เป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และยังเป็นการช่วยลดปริมาณขยะได้อีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้รับสนองพระดำริการขยายผลการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ นับได้ว่าเป็นโครงการที่สำคัญอย่างยิ่งในการรณรงค์ ให้เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งเป็นการนำวัสดุเหลือใช้ กลับมาใช้ใหม่ นอกจากเป็นการลดปริมาณขยะแล้วยังเป็นการสร้างจิตสำนึกที่จะก่อให้เกิดพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าและประหยัด ซึ่งจะนำมาสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในท้ายที่สุด นับเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติในภาพรวมอย่างยิ่ง นั้น ในการนี้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ปรับเปลี่ยนประเภทของการประกวดฯ เพื่อเป็นการพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ให้สามารถใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ให้มีการพัฒนาสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าในเชิงธุรกิจ ซึ่งได้รับพระมหากรุณาจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานถ้วยรางวัลประทานของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อเป็นเกียรติประวัติสำหรับผู้ชนะเลิศการประกวด และเพื่อสนองพระประสงค์ ต่อไป ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความต่อเนื่อง และเป็นการขยายผลงานการประกวดฯ ให้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าในเชิงพาณิชย์ ตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น จึงได้ดำเนินการและจัดทำโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ จังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๕๕ ขึ้น โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสนับสนุน ได้แก่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๐ เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต ๑ - ๕ เป็นต้น
 
๒. วัตถุประสงค์
      ๒.๑ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เยาวชน ประชาชนได้ทราบถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะและการนำขยะ หรือของเหลือใช้ไปดัดแปลงให้เกิดประโยชน์ก่อนนำไปกำจัด
      ๒.๒ เพื่อเป็นการกระตุ้น และเสริมสร้างจิตสำนึกให้เยาวชน ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาขยะมูลฝอย
      ๒.๓ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน ประชาชนได้มีเวทีในการแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ และร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม
      ๒.๔ ส่งเสริมสนับสนุนความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ประโยชน์ได้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถพัฒนาในเชิงพาณิชย์ได้
 
๓. เป้าหมายของโครงการ
     ๓.๑ มีผู้สนใจส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้เข้าประกวดตามโครงการฯ อย่างน้อย ๑๐ ชิ้นงาน
     ๓.๒ มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดการลดปริมาณขยะและการนำขยะ หรือของเหลือใช้ไปดัดแปลงให้เกิดประโยชน์ก่อนนำไปกำจัด
 
๔. กลุ่มเป้าหมาย
     ๔.๑ นักเรียนชั้นประถมศึกษา
     ๔.๒ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา / อุดมศึกษา
     ๔.๓ ประชาชนทั่วไป
 
๕. ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
     ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการฯ มีความพึงพอใจและได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ อย่างน้อยร้อยละ ๘๐
 
๖. ระยะเวลาดำเนินการ
     มิถุนายน – สิงหาคม ๒๕๕๕
 
๗. หน่วยงานดำเนินการ
       - สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น
       - องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 
๘. หน่วยงานสนับสนุน
     ๘.๑ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
     ๘.๒ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๐
     ๘.๓ สำนักงานเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
     ๘.๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๕
     ๘.๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑-๕
 
๙. พื้นที่ดำเนินโครงการ
      พื้นที่จังหวัดขอนแก่น
 
๑๐. งบประมาณดำเนินงาน
       ๑๐.๑ งบประมาณจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ประจำปี ๒๕๕๕ จำนวน ๗๕,๐๐๐ บาท
       ๑๐.๒ งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๑๕,๐๐๐ บาท(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
 
๑๑. ผลผลิตที่ได้รับ
       ๑๑.๑ เยาวชน และประชาชน มีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะและการนำขยะ หรือของเหลือใช้ไปดัดแปลงให้เกิดประโยชน์ก่อนนำไปกำจัด
       ๑๑.๒ เกิดการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง
๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
        ๑๒.๑ เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ ถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะ และการนำขยะหรือของเหลือใช้ไปพัฒนาดัดแปลงให้ทันสมัยและเกิดประโยชน์ก่อนนำไปกำจัด
        ๑๒.๒ เยาวชนเกิดจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในจัดการและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
        ๑๒.๓ เยาวชนได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ และร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม
        ๑๒.๔ ปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องนำไปกำจัด ลดลง และสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวหรือชุมชน
        ๑๒.๕ สามารถพัฒนาเป็นสินค้าจำหน่าย และต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้
 
 
 
 
 
หัวข้อ
Download
แบบฟอร์มใบสมัครประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้
แบบฟอร์มใบสมัครประเภทเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้
แบบฟอร์มใบสมัครประเภทสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้สู้ภัยน้ำท่วม
รูปแบบการดำเนินโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
รายละเอียดโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
แผ่นพับประชาสัมพันธ์
หลักเกณฑ์การให้คะแนน
กำหนดการประกวด
ผลงานที่ส่งเข้าประกวด
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่
« มีนาคม 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
ดูปฏิทินทั้งหมด 

  

-------------------------------------
คำถามที่พบบ่อย FAQ
 การขึ้นทะเบียนสวนป่า
ดูทั้งหมด 
 การขึ้นทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์
ดูทั้งหมด 
แบบสำรวจความพึงพอใจ
  
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ภาพข่าวหน่วยงาน โครงการดำเนินงาน Link หน่วยงาน

 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น
255/4 ถนน. ศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร.0 4323 7971 โทรสาร. 0 4323 7279 Email : khonkaen.org@mnre.mail.go.th
Copyright 2013 © Khonkaen of Natural Resources and Environment All rights reserved.