หน้าหลัก > โครงการดำเนินงาน > โครงการเสริมสร้างสมรรถนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอัตรายชุมชน
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอัตรายชุมชน
 
โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 255๖
…………………………….……………………
 
1. หลักการและเหตุผล
มลพิษจากขยะมูลฝอย เป็นหนึ่งในปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมเมืองที่มีการขยายตัวของเมืองสูงตามจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น รวมไปถึงการขยายตัวและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และเทคโนโลยี โดยแต่ละปีหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการขยะมูลฝอยของ ภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากในการจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีข้อจำกัดในการบริหารจัดการเป็นผลทำให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยยังมีประสิทธิภาพไม่ดีเท่าที่ควร ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๑ ในการนี้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 และกรมควบคุมมลพิษ โดยสำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลเมืองชุมแพ เทศบาลเมืองเมืองพล เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เทศบาลเมืองกระนวน และเทศบาลตำบลภูผาม่าน ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายได้ดำเนินโครงการเสริมสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน จังหวัดขอนแก่น ในปีงบประมาณ พ.ศ.255๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ผ่านเกณฑ์ประเมินในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่กรมควบคุมมลพิษกำหนดอย่างน้อย 4 จาก 6 สมรรถนะ ดังนี้ 1) แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยฯ 2) การลด คัดแยกและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน 3) ประสิทธิภาพในการเก็บขนขยะมูลฝอย 4) การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในลักษณะรวมศูนย์ 5) ประสิทธิภาพในการกำจัดขยะมูลฝอย และ 6) รายได้ในการจัดการขยะมูลฝอย รวมทั้งมีการจัดเก็บข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยของงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่นโดยมีพื้นที่เป้าหมายจำนวน ๖ พื้นที่คือ เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลเมืองชุมแพ เทศบาลเมืองเมืองพล เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เทศบาลเมืองกระนวน และเทศบาลตำบลภูผาม่าน
2.2 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เป้าหมายโครงการให้ถูกหลักวิชาการและเกิดประสิทธิภาพ
2.3 เพื่อผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เป้าหมายโครงการมีการดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามเกณฑ์ประเมินสมรรถนะที่กรมควบคุมมลพิษกำหนด
 2.4 เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เป้าหมายโครงการมีการจัดเก็บข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่อย่างเป็นระบบ
3. เป้าหมาย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่นที่เป็นพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินโครงการ จำนวน 6 แห่ง คือ เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลเมืองชุมแพ เทศบาลเมืองเมืองพล เทศบาลเมืองบ้านไผ่เทศบาลเมืองกระนวน และเทศบาลตำบลภูผาม่าน

4. แนวทางดำเนินการ
4.1 เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดและหารือแนวทางการดำเนินโครงการฯร่วมกับหน่วยงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมายของโครงการ
4.2 ร่วมกับ อปท.ในการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนของ อปท.พื้นที่เป้าหมายโครงการ จำนวน ๖ แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลเมือง ชุมแพ เทศบาลเมืองเมืองพล เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เทศบาลเมืองกระนวนและเทศบาลตำบลภูผาม่าน
4.3 ร่วมกับอปท.พื้นที่เป้าหมายโครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ รณรงค์เพื่อผลักดันให้เทศบาลมีการดำเนินการลด คัดแยก และนำขยะที่มีประโยชน์กลับมาใช้ใหม่ จำนวน ๖ พื้นที่
4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ อปท.พื้นที่เป้าหมายโครงการมีการมีสำรวจและจัดเก็บข้อมูลการจัดการมูลฝอยในพื้นที่อย่างเป็นระบบ
4.5 ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานสรุปผลผลการดำเนินงาน
5. ระยะเวลาดำเนินการ    :   ตุลาคม 2555-กันยายน 2556
6. งบประมาณ
1.งบประมาณสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 จำนวน 1,550,000 บาท โดยเบิกจากงบอุดหนุนของกรม ควบคุมมลพิษตามโครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหาร จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนที่โอนให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 เบิกจ่ายแทน( อปท. เป้าหมายในพื้นที่ทั้ง 5 จังหวัด)
2.งบประมาณจำนวน 39,000 บาท โดยเบิกจากงบดำเนินงานของกรมควบคุมมลพิษตามโครงการ สนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของ เสียอันตรายชุมชนที่โอนให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่นเบิกจ่ายแทน
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการในส่วนของสำนักงาน ทสจ.ขอนแก่น
ลำดับที่ 

7. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
7.1 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น
7.2 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10
7.3 เทศบาลนครขอนแก่น
7.4 เทศบาลเมืองชุมแพ
7.5 เทศบาลเมืองเมืองพล
7.6 เทศบาลเมืองบ้านไผ่
7.7 เทศบาลเมืองกระนวน
7.8 เทศบาลตำบลภูผาม่าน

8. หน่วยงานสนับสนุน    :   กรมควบคุมมลพิษ

9. ขั้นตอนและตารางการปฏิบัติงาน
1. ประชุมเพื่อรับฟังรายละเอียดโครงการจากกรมควบคุมมลพิษ
2. ร่วมกับ สสภ.10 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการให้ อปท.ที่เข้าร่วมโครงการ
3.ประสานงานกับ อปท. พร้อมจัดทำโครงการและเสนอโครงการ
4. ประสานอปท.ในการจัดเก็บและรายงานผลการสำรวจข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ อปท.เป้าหมาย
5. ร่วมกับ อปท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการทบทวนแผนปฏิบัติการการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนของ อปท.พื้นที่เป้าหมาย
6.ร่วมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ รณรงค์เพื่อผลักดันให้ อปท.พื้นที่เป้าหมายโครงการมีการดำเนินการลด คัดแยก และนำขยะที่มีประโยชน์กลับมาใช้ใหม่
7. สรุป ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
10. ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 เกิดการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของท้องถิ่น
10.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการได้รับการเสริมสร้างสมรรถนะในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ตามเกณฑ์การบริหาร จัดการฯที่กรมควบคุมมลพิษกำหนด
10.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการมีการจัดเก็บข้อมูลปริมาณปริมาณการนำขยะมูลฝอย 
10.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการมีการเตรียมความพร้อมในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่ถูกหลักวิชาการจากกลไกแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดต่อไป

ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่
« กุมภาพันธ์ 2558 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
ดูปฏิทินทั้งหมด 

-------------------------------------
คำถามที่พบบ่อย FAQ
 การขึ้นทะเบียนสวนป่า
ดูทั้งหมด 
 การขึ้นทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์
ดูทั้งหมด 
แบบสำรวจความพึงพอใจ
  
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ภาพข่าวหน่วยงาน โครงการดำเนินงาน Link หน่วยงาน

 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น
255/4 ถนน. ศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร.0 4323 7971 โทรสาร. 0 4323 7279 Email : khonkaen.org@mnre.mail.go.th
Copyright 2013 © Khonkaen of Natural Resources and Environment All rights reserved.